Menors de 16

Els menors que tinguen 14 o 15 anys d’edat podran accedir al recinte del Festiniu sense la companyia d’un adult, sempre i quan presenten en taquilla la preceptiva autorització del tutor legal (veure document adjunt).

Els menors de 14 anys podran accedir al FestiNiu únicament si van acompanyats pel progenitor, tutor o adult responsable.

  • Si l’acompanyant durant el festival és el pare, mare o tutor legal: tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI, llibre de família, passaport d’ambdós o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.
  • Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor, acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport tant de l’acompanyant com del menor. (veure document adjunt).

Les persones de 8 any o d’una edat inferior podran entrar al Festiniu de forma gratuïta, sempre que vagen acompanyats pel progenitor, tutor legal o adult responsable. Per beneficiar-se d’aquesta mesura, els interessats deuran presentar davant l’organització un document legal (DNI, llibre de família…).

Els menors d’edat que tinguen 16 o 17 anys no cal que emplenen cap autorització. L’organització es reserva el dret de impedir l’accés al recinte si els interessats no poden acreditar la seva edat a través d’un document legal (DNI, llibre de família…) que ho acredite de manera fefaent.

Fulls d’Autoritzacions

  1. Autorització del tutor o la tutora legal per a permitir l’acces al Festinu als menors que tinguen 14 o 15 anys d’edat. Descarrega-te’l, imprimeix-lo i dugues-lo signat a la taquilla del festival. DOCUMENT PER A DESCARREGAR 1
  2. Autorització del tutor o la tutora legal del menor que delega en altra persona major d’edat: aquest document és per a lliurar en cas que el tutor o tutora legal del menor delegue la responsabilitat en una tercera persona major d’edat. Descarrega-te’l, imprimeix-lo i dugues-lo signat a la taquilla del festival. DOCUMENT PER A DESCARREGAR 2
  3. Condicions d’admissió: descarrega-tel per llegir-lo en deteniment. DOCUMENT PER A DESCARREGAR 3

En cas que tingueu algun dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres

Web realitzada per